Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Eshop PDDesign, jehož

provozovatelem a dodavatelem zboží je firma Autocentrum Pařížská s.r.o., IČO: 06180345, DIČ: CZ06180345 a

při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence,

telefonicky či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže

vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním

(odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s

nimi souhlasí. V případě, že je zboží nestandardní povahy či se jedná o zakázkové zboží, bude

požadována záloha ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud nebude tato záloha zálohovou fakturou

zaplacena, nedojde k objednání zboží a vytvoření kupní smlouvy. Objednávka je návrhem kupní

smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Upozornění k objednávkám!

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo

provedení výrobku (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou katalogu) nebo pro případné

další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno, které se zobrazí v dolní

části formuláře při vyplňování způsobu dopravy a platby zboží. Podmínkou platnosti elektronické

objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a

náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke

zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním

registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné,

výše uvedené formy objednávky, kupující dává dodavateli souhlas se shromažďováním a

archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou

využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací

vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak. K zásilkám nejsou účtovány žádné

příplatky za způsob platby. Při objednávce zboží, které je na objednávku, budete vyzváni k uhrazení

zálohové faktury ve výši min. 20 % ceny objednaného zboží na účet firmy Autocentrum Pařížská

s.r.o., č.ú. 284095426/0300 (Československá obchodní banka, a.s.). Zboží bude objednáno po jejím

uhrazení.

Expediční lhůty:

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky.

Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není

momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě

bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován e-mailem nebo

telefonicky.

Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude

celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení

celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je

skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V

tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za druhou zásilku.

V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní

vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení

účtovány vícenáklady s tím spojené.

Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti, váhy nebo větším počtu balení

objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání

(např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se

zákazníkem předem dohodnuto a jím i odsouhlaseno.

IV. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel,

nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal atd.), bude

zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném

kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu

očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše

uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné

odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši

poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku

odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V

tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští

objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku,

toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

V. Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, dovozců a oficiálních distributorů pro

ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a

dle záručních podmínek výrobce.

Záruční doba:

Na dodávané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních

listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí

zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na:

vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku či jeho modifikací nebo jeho

používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití,

vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady

způsobené v důsledku živelných pohrom (např. úder blesku, oheň, voda) nebo působením

nestandardních jevů (např. přepětí v síti apod.)

Kontrola zboží při jeho převzetí:

Při obdržení zásilky je třeba ihned zkontrolovat úplnost dodávky, její soulad s připojenými doklady a

především neporušenost obalu zboží. Zboží expedujeme v originálních obalech výrobce, popř. je

námi dodatečně opatřeno obalem, který při standardním zacházení se zásilkou zaručuje jeho

dostatečnou ochranu po celou dobu přepravy. Proto jakéhokoli porušení obalu řešte ihned s

pracovníkem dodávkové služby sepsáním protokolu či odmítnutím dodávky jako celku. O této

skutečnosti je třeba též informovat pracovníka prodávajícího (uveden v kontaktech). Toto oznámení

je nutno učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka

považuje za kompletní a bezchybnou a má se to, že zboží bylo dodáno řádně.

Upozornění! Jestliže odběratel zboží neprohlédne při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad

zjistitelných při této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Jak reklamovat:

K dodávce je v převážné většině případů přiložen záruční list výrobce. Záruční list zasíláme se

zbožím nepotvrzený. Požadujete-li potvrzení záručního listu (především pro případné uplatnění

reklamace přímo v autorizovaných servisech v něm uvedených) zašlete nám jej po vybalení zboží a

jeho kontrole na adresu uvedenou v kontaktech společně s kopií dokladu o nákupu k potvrzení.

Účinné uplatnění reklamace je vždy podmíněno prokázáním nákupu reklamovaného zboží. Pro

uplatnění reklamace v autorizovaných servisních organizacích je nutno doložit řádně vyplněný a

potvrzený záruční list a kopii dokladu o nákupu zboží.

Výrobky, pro které nejsou zřízena autorizovaná servisní místa, je možno reklamovat pouze u

prodejce, tedy u provozovatele internetového obchodu. V tom případě informujte našeho pracovníka

uvedeného v kontaktech (e-mailem nebo telefonicky). Ten s Vámi projedná další postup v této

záležitosti.

Pro řádné uplatnění reklamace u nás je dostatečným dokladem záruční list (i nevyplněný), pokud byl

se zbožím dodán, kopie dokladu o nákupu zboží a podrobný popis reklamované závady. Nevyskytuje-li

se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Výrobek musí být

k reklamaci dodán v originálním obalu a musí být kompletní. Dopravu na místo uplatnění reklamace

hradí kupující.

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne náš reklamační technik ihned po převzetí zboží, ve

složitějších případech pak do tří pracovních dnů. Vyřízení je možné opravou závady, výměnou

vadného zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny, přičemž způsob vyřízení reklamace závisí

pouze na rozhodnutí reklamačního technika a nelze se jej domáhat. Reklamace bude vyřízena v době

co nejkratší, nejdéle však do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je

ukončeno dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. V případě oprávněné reklamace pak

dopravu opraveného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní

smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. A to za

předpokladu, že zboží nebylo používáno ani žádným způsobem poškozeno a je vráceno v originálním

nepoškozeném balení, včetně veškeré přiložené dokumentace (záruční list, návod k použití atd.).